തിരുവോണനാളില്‍ ....

പറന്നെത്തി ഓണ തുമ്പികള്‍ ചുറ്റിലും
വന്നെത്തി പിന്നെയുമൊരോണം .
മുക്കുറ്റി മുറ്റത്തു പൂക്കളമൊരുക്കി
തെറ്റിയും തുമ്പയും വിരുന്നു വന്നു.

മൂവാണ്ടന്‍ കൊമ്പത്തു ഊഞ്ഞാലു കെട്ടി
മൂക്കുത്തി പെണ്ണാളെ നീ ആടാന്‍ വായ്യോ.
വാഴത്തോപ്പില്‍ നമ്മുക്കു ഉല്ലസിക്കാം പിന്നെ
വാഴപ്പൂ തേന്‍ ഞാന്‍ നിനക്കു
പകര്‍ന്നു നല്‍കാമീ തിരുവോണ നാളില്‍ .

ആമ്പല്‍ പൊയ്‌കയില്‍  നീരാടി നീ
തുളസി കതിര്‍ ചൂടി ഓണക്കോടിയണിഞ്ഞു
തുമ്പപ്പൂ ചോറുണ്ണാന്‍ വേഗം വായ്യോ.
ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില്‍ മധുരം നിറയുമെന്‍
പാലട പായസം ഞാന്‍ നിനക്കു
പകര്‍ന്നു നല്‍കാമീ തിരുവോണനാളില്‍ .......

No comments:

Post a Comment