വിഷു ഗാനം

കണ്ണനെ കണി കാണും
പൊന്‍  കണ്‍മണിയെ
നിന്‍ കണ്ണില്‍ നിറയുന്നു
ഒരു വിഷു തിളക്കം .
കണിക്കൊന്ന പൂത്തോ
നിന്‍ മണി മുറ്റത്ത്
മണിമാരന്‍ വന്നോ
നിന്‍ മനതാരില്‍ .

കണി കണ്ടുണര്ന്നു കുളിച്ചു
ക്യഷണ തുളസി കതിര്‍ ചൂടി
കൈനീട്ടം തന്നാല്‍ നുണക്കുഴി
കവിളില്‍ ഒരു മണി മുത്തം 
പകരം തരാം .

കളഗാനം മൂളാനായി
കദളീവനത്തിലെ
കതിരുകാണാക്കിളി
ഇനിയും എന്തേ വന്നില്ലല്ലോ.
കമനിമൊഴി നിന്‍
കരത്തളിര്‍ കൊണ്ടു
കൈനീട്ടം നല്‍കാന്‍
ഇനിയും എന്തേ വന്നില്ലല്ലോ.

മേട സൂര്യന്റെ
വെണ്‍ പ്രഭയുള്ള ഈ
വിഷു പുലരിയില്‍
എന്നെ നീ കണ്ടപ്പോള്‍,
ആ കണിവെളരി
പോലുള്ള നിന്‍ കവിളില്‍
നാണത്തിന്‍  തിരയിള്ളക്കം
ഞാന്‍ കണ്ടു .
എന്തിനു കണ്‍മണി ഈ
നാണം .
തരുമോ നിന്നുടെ കൈനിട്ടം
ഇന്നു എനിക്ക്....

4 comments: